Projecten en referenties

Smart Allianties is al meer dan 15 jaar zeer succesvol in het ontwikkelen en wereldwijd implementeren van adviesprojecten. In deze projecten wordt intensief samengewerkt met bedrijven, overheden en diverse kenniscentra. 

Smart Allianties biedt kennis en expertise op de volgende terreinen:

Integraal dienstenaanbod:
Logistiek/marketing/sales
a. Ontwikkeling van logistieke centra in de tuinbouw voorbeeld
b. Ontwikkeling van de verkoop en logistiek van een grote logistieke dienstverlener voorbeeld
c. Herinrichting en implementatie van een inkooporganisatie voorbeeld
Agrifood
d. Verbetering van de melkproductie keten in Cuba  voorbeeld
e. Verbetering van de keten van productie van kip en de bijbehorende marketing op Cuba      voorbeeld
f. Verbetering van de keten van aardappelproductie en marketing  voorbeeld
g. Ontwikkeling van tuinbouwproducten voor de Egyptische markt  voorbeeld
Fusies en joint ventures
h.        Een agrarische holding voorbeeld
i. Fusies in de aardappelsector voorbeeld
j. Fusies in de veevoedersector  voorbeeld
k. Fusies bij agrarische dienstverlenende bedrijven  voorbeeld
Reorganisaties  
l. Reorganisaties bij veevoederbedrijven voorbeeld
m. Reorganisaties bij agrarische coöperaties voorbeeld
n. Herinrichting van tuinbouwveilingen voorbeeld
o. Herinrichting van een commerciële organisatie in transport en logistiek voorbeeld
Midden – en klein bedrijf MKB
p. Strategie ontwikkeling in de textiel en grafische industrie voorbeeld
q. Marktplannen voor verschillende bedrijven voorbeeld
Export promotie:
r. Handelsmissies en matchmaking in Canada en Zuid-Amerika voorbeeld
s Uitwisselingsprogramma’s voor de varkensindustrie voorbeeld
Overheid en non-profit sector:
t. Management ontwikkelingsprogramma’s voorbeeld
u. Informatie systemen voorbeeld
Milieu en energie
v. Hergebruik van afvalwater in de suikerindustrie in Cuba voorbeeld
w. Sectorstudie op het gebied van energie en milieu voorbeeld
Plattelands en regionale ontwikkeling
x. Meerjarenplannen voor verbreding van de landbouw voorbeeld
y. Nieuwe concepten t.b.v. innovatie in de landbouw voorbeeld
z. Ontwikkeling van landelijke franchiseorganisatie agrarische kinderdagverblijven voorbeeld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logistiek/marketing/sales

a. Ontwikkeling van een logistiek centrum: HenZON BV
Een uitdaging in één van de grootste versmarkten van Europa. Echte samenwerking in de voedingstuinbouw tussen producenten, logistieke dienstverleners en handelaren. Door het combineren van product- en handelsstromen tegelijkertijd: 
a. logistieke kosten besparen, 
b. een hogere servicegraad naar de afnemers en 
c. het ontwikkelen van een stevige positie als coöperatieve onderneming in een groeimarkt. 
Samen met het management en met partners uit de keten hebben we deze uitdaging opgepakt en binnen 6 maanden tot realiteit gemaakt. HenZON staat, na de beginjaren, aan de vooravond van een nieuwe fase in de logistieke dienstverlening in het verssegment. Ketenmanagement is de volgende stap.

b. Ontwikkeling van het verkoopapparaat van een grote logistieke dienstverlener: Bosman Logistics – ‘s-Heerenberg
De nummer 10 van Nederland blinkt uit door een uitgebreid Europees netwerk met stabiele partners, verschillende vervoersconcepten en hoge kwaliteit. Kunnen zij het netwerk met de bestaande organisatie verder ontwikkelen? Kunnen ze tegelijkertijd hun organisatie vereenvoudigen? En hoe kunnen ze dat vooral zelf ter hand nemen? Dat waren de vragen en samen met de managers van Bosman hebben we de marktgerichtheid van de landenteams vergroot, de operatie vereenvoudigd en de basis gelegd voor een volgende groeifase.

c. Optimaliseren van inkoopmanagement: Cehave-Veghel (gewasbescherming, kunstmest en fourage). 
Als je niet dicht op de markt zit, dan treedt er snel verlies op. De verdeling van kosten en opbrengsten tussen inkoper en verkoper in deze keten van gewasbescherming is een belangrijk thema. De gezamenlijke inkooporganisatie met de beschikking over een fijnmazig netwerk van ondersteunende magazijnen en een hoge servicegraad is de basis.

Agrifood

d. Ontwikkeling van de melkproductieketen op Cuba
Het “Nederlands-Cubaanse melkconcept” doelt op verhoging van productiviteit en inkomen in bepaalde regio’s. Deze inspanning vereist een aanpak die zowel op technologie als op training en management gebaseerd is. De productiviteit is sterk gestegen dankzij de steun van een Nederlands consortium van private bedrijven. De aanpak is gebaseerd op een commercieel haalbare oplossing waarbij de hogere melkproductie zal worden aangewend voor grotere investeringen op langere termijn. 

e. Verbetering van de keten van kipproductie en de daarbij behorende marketing: Psom Cuba
Dit Nederlands-Cubaanse project richt zich op de verbetering van een kippenslachterij van Stork PMT in Cuba. De renovatie van deze fabriek is de basis voor de modernisering van de gehele slachtindustrie in Cuba en beslaat de hele keten: van de productie van slachthennen tot de uiteindelijke verkoop van kippenvlees aan de hotel en toeristenindustrie. Het concept is gebaseerd op een integrale benadering van producent tot uiteindelijke consument, rekening houdend met alle werknemers aspecten die cruciaal zijn voor de lokale economie. 

f. Verbetering van de aardappelproductie en marketing: ORET Cuba.
Dit Nederlands-Cubaanse concept is gebaseerd op een integrale benadering en richt zich daarom op de gehele keten van producent tot uiteindelijke consument. In dit project werkt Smart Allianties nauw samen met het Cubaanse Ministerie van Landbouw en een belangrijke Nederlandse leverancier van landbouwmateriaal Netagco International. Dit project betreft tevens de bouw van een koel/warehouse, de levering van landbouwmachines en technische assistentie voor de lokale werknemers.

g. Ontwikkeling van tuinbouwproducten voor de Egyptische markt (voorbeeld pesp Haba)
De productie van tuinbouwproducten onder goede omstandigheden in opkomende markten kan een win-win situatie creëren voor zowel producenten als importeurs. Eén van de schone basis technologieën (in-vitro productie) werd in Egypte door een Nederlands bedrijf geïntroduceerd. Een haalbaarheidsstudie analyseerde de technische, economische en marktvoorwaarden. Ten behoeve van de financiering is een investeringsplan geschreven. 

Fusies en joint ventures

h. Een agrarische holding: Cebeco
Smart Allianties begeleidde dit transformatie proces van deze grote onderneming met zo’n 200 onderdelen gedurende een periode van ruim 5 jaar. Dit transformatieproces is ingezet op alle verschillende niveaus binnen de onderneming: van topmanagement tot aan de medewerkers in de fabrieken. Het doel was het formeren van een goede werkconstructie voor nationale en internationale markten.

i. Fusies in de aardappelsector: Pootgoedfusie Wolf & Wolf + Agrico Emmeloord
De lastige combinatie van een boerencoöperatie (Agrico Emmeloord) met een klassiek handelshuis (Wolf & Wolf) zou leiden tot een leidende organisatie in de wereld. Alleen door precies en behoedzaam procesmanagement, gekoppeld aan een focus op een nieuwe toekomst, bracht bestuur, management en achterban steeds dichter bij elkaar. Het voltooien van de fusie leidde tot een nieuwe sterke organisatie, met een herkenbare kern en een krachtig aanbod van pootgoedrassen over de gehele wereld.

j.Fusies in de veevoedersector: ACM
Deze fusie (één van de grootste in de veevoedersector) was noodzakelijk vanwege veranderingen in markt. Een grote fusie is ingezet, waarbij vele aspecten aan de orde zijn gekomen: van fusie naar reorganisatie van het nieuwe bedrijf inclusief het samensmelten van verschillende subculturen naar de vorming van een nieuwe cultuur. 

k : Fusies bij agrarische dienstverlenende bedrijven: LTO Nederland – GLTO
De verzuilde belangenbehartiging moest de krachten bundelen. Maar werd het 1+1+1=3 of was er een mogelijkheid om een organisatie te worden met meerwaarde en toekomst? Door te concentreren op de afnemers en doelgroepen konden we de nieuwe taakstelling formuleren. Dat gaf voldoende profiel voor de eerste generatie bestuurders en managers van de gebundelde belangenbehartiging. Wij leverden het procesmanagement en dienden als partner en spreekbuis van bestuur en management. Wij zorgden ervoor dat we bleven praten, ook wanneer dat bijna geen zin meer leek te hebben. De belangenbehartiging voor agrariërs heeft overleefd en is bezig aan een tweede ontwikkelingslijn. 

Reorganisaties

l. reorganisaties bij veevoederbedrijven: Landbouwbelang
Logistieke processen zijn erg belangrijk in de concurrentiestrijd tegen andere veevoederbedrijven. Vaak zijn deze logistieke processen niet klaar voor het just-in-time concept en de hoge kwaliteitseisen. Smart Allianties ontwikkelde en implementeerde een model gericht op het reduceren van kosten in de totale keten van producent tot klant.

m. Reorganisaties bij coöperaties: CZAV
Kostenreductie in de foodsector is een steeds belangrijker thema. Ook coöperaties moeten hun processen herinrichten. Een succesvolle reorganisatie bij CZAV werd door Smart Allianties geadviseerd.

n. Herinrichting van tuinbouwveilingen: Veiling Zon
Van Coöperatieve Veiling Zuid Oost Nederland naar Veiling Zon Holding BV. In de slagschaduw van de grootste fusie in de voedingstuinbouw in Nederland met de komst van The Greenery, stond Veiling Zon als eenling voor de taak haar eigen koers te bepalen, te varen en tot een succes te maken. De uitgangssituatie was uitstekend. Een prima locatie, een goede marktsituatie, trouwe leden, kleine maar sterke handelsbedrijven op het terrein. Maar de structuur van het bedrijf voldeed niet meer aan de eisen van markt en teler. Door verbinding te maken tussen verkopers en producenten, logistieke dienstverleners en facilitaire bedrijven ontstond een nieuwe oriëntatie op de toekomst en de positie van Veiling Zon daarin. Een sneller bedrijf, adaptief en flexibel, met de structuur en de leiding die daarbij past. 

o. herinrichting van een commerciële organisatie in transport en logisitiek: VTL
In de dynamische wereld van Transport & Logistiek is het van belang om als Dé Opleider van de Sector efficiënt en effectief je klanten te helpen. Dat betekent uitvoering van opleidingen zo dicht mogelijk bij klanten en back office activiteiten zoveel mogelijk bundelen. Samen met directie en verantwoordelijke managers is de organisatiestructuur gewijzigd. Van Regiokantoren naar compacte, functioneel ingerichte units. Onze rol was de gehele begeleiding van de organisatieverandering: OR – traject, voorbereiding veranderplannen en implementatie. Een jaar lang hebben we de operationele voorbereidingen via een Verander MT aangestuurd. VTL staat nu voor de uitdaging om ontwikkeling verder vorm te geven en de stafdiensten hierop aan te laten sluiten. 

Midden en klein bedrijf (MKB)

p. Strategie ontwikkeling in de textiel en grafische business: VOC
Branche organisaties die werken als een integrale economische groep voor bedrijven in de branche worden genoodzaakt hun producten, kennis en capaciteiten van hun werknemers verder ontwikkelen. Smart Allianties ontwikkelde een management programma voor de branche organisatie en begeleidde tevens de implementatie.

q. Marktplannen: MKB
In veel MKB sectoren is positionering voor bedrijven absolute noodzaak. Keuze is : ‘onderdeel worden van groter geheel’ of ‘ specialist worden in een keten’. Met kledingfabrikanten, maar ook in transport- en drukkerijwereld hebben we gezamenlijk met management en vertegenwoordigers van betreffende branche verenigingen (VOC Betex, KEC/ETT, KVGO) marktplannen ontwikkeld gericht op hun specifieke situatie. Op basis hiervan waren zij in staat keuzes te maken voor de komende 3 jaren. In trajecten van ca ½ jaar brengen we samen met medewerkers de informatie in beeld en benoemen we acties met als resultaten: vergrote betrokkenheid en een realistisch groeipad voor de toekomst.

Export promotie

r. Handelsmissies en matchmaking in Canada en Zuid-Amerika: Fruitmasters
Nederlands hard fruit staat kwalitatief zeer hoog aangeschreven. Ondanks dat er veel concurrentie is vanuit andere delen van de wereld, kan een matchmaking middels een export missie naar Canada zeer succesvol zijn. Ook de import van kwalitatief goed fruit vanuit Zuid-Amerika biedt goede kansen voor import/export voor zelfs joint ventures. Smart Allianties ontwikkelde marktplannen en organiseerde twee succesvolle proeven van coöperatie tussen buitenlandse partners/

s. Uitwisselingsprogramma’s voor de varkensindustrie
Agrarisch ondernemen vergt veel creativiteit. In de landen om ons heen kunnen we andere ervaringen opdoen. Vooral de varkenssector ondergaat in Nederland grote veranderingen. Samen met het projectbureau Stimuland, varkenshouders en verwerker Dumeco hebben we een uitwisselingsprogramma opgezet. Centrale vraag is: ‘hoe kunnen we bulk productie omvormen naar kwalitatieve productie’. Gezamenlijk is met de verschillende partijen de productieketen van varkensvlees in Spanje bezocht. Een actief programma met veel wederzijdse informatie uitwisseling met als resultaat inzicht in randvoorwaarden waaraan de Nederlandse varkenshouderij moet voldoen om tot smaakverbetering en meer consument gerichte producten te komen. Voorzichtig worden nieuwe ideeën aan de orde gesteld.

Overheid en non-profit sector

t. Management Ontwikkeling Programma’s
Resultaatgerichtheid is ook binnen overheden een belangrijk onderwerp. Meer en meer wordt van overheidsinstellingen verwacht dat zij verantwoording afdragen over de hen opgelegde taakstellingen. Dit vergt planmatig aan de gang gaan. In de markt van werk en inkomen helpen we verschillende partijen (o.a. Werkkompas, Werkbij in Den Haag) hun dienstverlening te richten en gericht te sturen op output management. Concreet betekent dit dat we afdelingen helpen hun actieplannen op te stellen zodat management beter kan sturen:
1. Taakstelling: resultaten & doelstellingen
2. Omgeving waarin je werkt: Klanten & diensten
3. Keten: netwerk & samenwerking
4. Teamontwikkeling: kwalitatief & kwantitatief
5. Communicatie & afstemming

u. Informatie Systemen: Gemeente Den Haag
Meten is weten. Dat vinden ministeries ook. Zij roepen dan ook alle partijen ter verantwoording die budgetten ontvangen om werklozen toe te leiden naar werk (MoSA). Samen met de afdeling WAM is voor de Gemeente Den Haag de benodigde informatie verzameld. Een projectteam heeft hiervoor in beeld gebracht welke gegevens noodzakelijk zijn en vervolgens gekeken op welke wijze deze informatie met elkaar systeemtechnisch uitgewisseld kan worden. Onze rol was de aansturing van het projectteam en bewaken van de voortgang in de realisatie. Den Haag heeft de noodzakelijke informatie tijdig en compleet aangeleverd. Op basis van het ontwikkelde informatiesysteem worden nu elk halfjaar gegevens aan het Ministerie verstrekt. Vervolg is deze informatie ook te koppelen aan andere management informatie. Nu is het zaak de gegevens betekenis te geven en hierop te gaan sturen.

Milieu en energie

v. Behandeling van afvalwater in de suikerindustrie
De Cubaanse overheid en industrie staat voor een belangrijke uitdaging: het beheer van afvalwater in de suiker- en alcoholindustrie. De Cubaanse overheid gebruikt een referentie fabriek als model om de milieu, gezondheid en vervuilingproblemen aan te pakken. Een haalbaarheidsstudie heeft geleid tot dit model. De haalbaarheidsstudie heeft geleid tot een aantal creatieve oplossingen voor vaste en vloeibare afvalstoffen. Een goed financieel rapport dient als basis voor verdere aanpak en tevens voor andere fabrieken.

w. Sector studie energie en milieu
Middels een sectorstudie kan een integraal overzicht worden gekregen met betrekking tot alle mogelijkheden en bedreigingen in de sector. Als een dergelijk overzicht aanwezig is, is het makkelijker ene haalbaarheidsstudie te starten. Deze haalbaarheidsstudie richt zich dan weer op een specifiek deel of probleem van de sector. Sector studies maken het voor betrokken partijen ook mogelijk in contact te komen met andere geïnteresseerde partijen. Smart Allianties heeft ervaring in het aanvragen en uitvoeren van dergelijke sectorstudies. 

Plattelands en regionale ontwikkeling

x. Meerjarenplannen voor verbreding van de landbouw (Groene Diensten Gelderse Vallei)
Een aantrekkelijk platteland in de nabijheid van een grote stad met consumenten en een plattelandsondernemer die overtuigd is van de mogelijkheid stad en land aan elkaar te verbinden op een rendabele en respectvolle manier. Maar dan moet er wel een netwerk van goed en betrouwbaar aanbod van diensten en producten zijn. En een gerichte marketing, zodat burgers en consumenten gemobiliseerd worden. Samen met de ondernemer hebben we de formules ontwikkeld op basis waarvan producten en diensten aan consumenten, bedrijven en overheden aangeboden kunnen worden. Het resultaat is de start van rendabele groene diensten en een perfecte uitgangspositie voor groei en ontwikkeling. 

y. Nieuwe concepten t.b.v. innovatie in de landbouw: Bourgondische Boer
Een klein, exclusief assortiment van kwalitatief hoogwaardige en onderscheidende versproducten: kan je dat als kleine groep van producenten, in nauwe samenwerking met retail ondernemers met succes aan de consument verkopen? En leidt het tot meerwaarde en continuïteit, zowel voor de producent als voor de retailer? Kan het vervolgens ontwikkeld worden als franchiseformule, waaraan producenten die zich willen onderscheiden zich binden en voor retailers een betrouwbaar adres met continuïteit en veiligheid vormen? Dat was de opdracht en de kern is overeind gebleven. De leerpunten zijn schaalgrootte en logistieke regie. De formule ligt te wachten om opnieuw opgepakt te worden onder de juiste condities.

z. Franchiseformule en organisatie voor agrarische kinderopvangbedrijven
Een markt die behoefte heeft aan zich kwalitatief onderscheidende kinderdagverblijven en agrariërs die een rendabele 2e tak in hun bedrijf beogen. Deze mix heeft geleid tot een traject waarin agrariërs en een landelijke franchiseorganisatie werken aan een onderscheidende franchiseformule en organisatie. Hierdoor worden professioneel opgezette kinderdagverblijven op de boerderij realiteit, ondanks het zware programma van eisen waaraan agrariërs moeten voldoen, zowel in ruimtelijke als in pedagogische zin. Samen met een landelijke opererende franchiseorganisatie in de kinderopvang hebben wij de bouwstenen voor formule en organisatorisch model aangereikt, en begeleiden we het proces dat bepaald wordt door 2 sporen: in het ene spoor zijn ondernemers daadwerkelijk bezig een kinderdagverblijf op hun boerderij te realiseren; in het 2e spoor ontstaat een (landelijke) organisatie die waarborgen biedt voor professionaliteit en continuïteit en die een onderscheidend en nieuw product voor het platteland oplevert.